Evropská Komise navrhla přístup EU k Istanbulské úmluvě

11. 3. 2016

4. března Evropská komise navrhla, aby EU ratifikovala Úmluvu Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí (tzv. Istanbulská úmluva). Tento návrh deklaruje význam, jaký EU přikládá boji proti domácímu a dalšímu genderově podmíněnému násilí.

O přijetí Istanbulské úmluvy EU se zasazuje Věra Jourová, Evropská komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů: “Náš návrh vysílá jasnou zprávu: oběti násilí na ženách musí být napříč Evropou lépe chráněny. Jedna ze tří žen v EU má zkušenost s fyzickým násilím nebo sexuálním násilím, nebo s oběma druhy. Více než polovina všech žen zažila po dosažení 15 let sexuální obtěžování. Tato číslo jsou neakceptovatelná a takováto situace je v rozporu s našimi hodnotami. Dnešní návrh, aby EU ratifikovala Istanbulskou úmluvu, je krokem vpřed v našem boji proti násilí a v garantování genderové rovnosti. K zajištění související implementace na všech úrovních, zároveň vyzývám ty členské státy, které úmluvu dosud neratifikovaly, aby tak rychle učinily.“ Ačkoliv se o přijetí úmluvy zasazuje právě česká komisařka, Česká republika s přístupem k Istanbulské úmluvě dlouho otálela. Nicméně 8. 2. 2016 vláda konečně schválila podpis úmluvy a její ratifikace se předpokládá v polovině roku 2018.