Co je nového v rámci Istanbulské úmluvy

27. 10. 2015

Vláda schválila 12. října 2015 usnesení, kterým vyjádřila souhlas se zahájením přípravy podpisu Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí (tzv. Istanbulská úmluva). Úmluva představuje první legislativní nástroj, jehož cílem je vytvořit komplexní právní rámec ochrany žen před všemi formami násilí.

Ministr spravedlnosti by měl ve spolupráci s ministrem zahraničních věcí předložit vládě do konce letošního roku materiál za účelem podpisu Istanbulské úmluvy Českou republikou. Do poloviny roku 2018 by pak měla být úmluva ratifikována. Česká republika se tak konečně připojí k řadě zemí, které Istanbulskou úmluvu již ratifikovaly nebo podepsaly.

V září 2015 se ve Štrasburku poprvé sešla nezávislá expertní skupina Rady Evropy GREVIO a zvolila svou prezidentku a viceprezidentky. Úkolem GREVIO je monitorovat implementaci Istanbulské úmluvy jednotlivými státy. V případě, že bude třeba podniknout kroky k zamezení závažného, rozsáhlého či trvalého jednání násilného charakteru v některé z členských zemí, je v kompetenci GREVIA iniciovat v této věci šetření.