Mezioborové setkání na téma sexuální násilí

1. 6. 2015

Jitka Poláková

Ve čtvrtek 14. května 2015 se v Lichtenštejnském paláci uskutečnilo mezioborové setkání na téma sexuální násilí páchané na ženách. Cílem setkání bylo zmapování nedostatků v oblasti pomoci obětem sexuálního násilí a formulace doporučení pro zlepšení v této oblasti.

 


Mezioborové setkání uspořádala nestátní nezisková organizace proFem pod záštitou ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiřího Dienstbiera.

Dnešního pracovního setkání se zúčastnilo přes 30 odbornic a odborníků v oblasti zdravotnictví, klinické psychologie, justice, policie a dalších profesí působících v oblasti pomoci obětem sexuálního násilí. Mezioborové setkání navázalo na Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 - 2018, který schválila vláda ČR v únoru letošního roku.

Jako hlavní problémy byly identifikovány zejména absence systematického proškolování lékařů a lékařek, zdravotnického a policejního personálu v oblasti práce s oběťmi sexuálního násilí. Opakovaně zaznívala špatná zkušenost s chováním části zdravotnického personálu k obětem, čímž dochází tak k systémovému týrání obětí a jejich sekundární viktimizaci.  Přetrvávajícím problémem je také nedostatek dětských klinických psychologů a psycholožek, znalců a znalkyň v oboru dětské psychiatrie a psychologie a dětských gynekologů a gynekoložek.

Doporučení, která vzešla z diskuse, se zaměřila zejména na vzdělávání zdravotnického personálu, zajištění spolupráce mezi Policií ČR a zdravotnickými zařízeními při vyšetřování případů sexuálního násilí, zahrnutí zdravotnických služeb využívaných oběťmii sexuálního násilí do veřejného zdravotního pojištění či legislativní změny v oblasti trestního řízení.

Doporučení z mezioborového setkání k sexuálnímu násilí:
·              Zajistit systematické vzdělávání zdravotnického personálu v oblasti citlivého přístupu k obětem sexuálního násilí a vydat metodický pokyn Ministerstva zdravotnictví pro zdravotnické profese při vyšetřování obětí sexuálního násilí;
·              Zahrnout zdravotnické služby obětem znásilnění (např. testy na pohlavně přenosné choroby či potratové pilulky) mezi služby hrazené z veřejného zdravotního pojištění;
·              Podporovat uzavírání dohod o spolupráci mezi krajskými ředitelstvími Policie ČR a zdravotnickými zařízeními za účelem efektivnějšího vyšetřování případů sexuálního násilí a pomoci jeho obětem;
·              Zavést možnost vznést nárok na náhradu škody kdykoli během trestního řízení v případech sexuálního a genderově podmíněného násilí;
·              Podporovat specializaci na dětskou gynekologii a dětskou klinickou psychologii v rámci lékařského vzdělávání;
·              Zajistit regionální dostupnost sociálních služeb pro oběti sexuálního násilí a zavést oběti sexuálního násilí jako cílovou skupinu sociálních služeb;
·              Zavést zákonný nárok každé zvlášť zranitelné oběti na bezplatné právní zastoupení;
·              Zajistit podpis a ratifikaci Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí ze strany ČR.

Formulovaná doporučení by následně měla být využita jednotlivými resorty a také Výborem pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách.

Poděkování patří především panu ministru Dienstbierovi za převztetí záštity nad setkáním. Poděkování patří také všem zúčastněným za podnětnou diskuzi.

 

 

gallery