Znásilnění

20. 11. 2014

Naďa Gubová

Co je sexuální násilí? Sexuálním násilím rozumíme jakýkoliv sexuální kontakt vykonaný proti vůli druhého člověka, včetně pokusu o něj. Škála forem sexuálního násilí je široká, sahá od znásilnění (vaginální, orální, anální) k „pouhým“ poznámkám nebo návrhům se sexuálním podtextem.

Schopnost odmítnout sexuální kontakt bývá blokována strachem, že agresor:

 • splní své výhrůžky a fyzicky oběti (nebo někomu z jejích blízkých) ublíží,
 • odepře jí svou přízeň (zejména v partnerském vztahu),
 • poškodí její čest a dobrou pověst (společensky ji znemožní),
 • negativně ovlivní její pracovní uplatnění (např. zabrání povýšení, „zařídí“ propuštění) apod.

Jednoznačně vyjádřit vlastní vůli ohledně sexuálního aktu může ztěžovat nebo znemožňovat:

 • jazyková bariéra,
 • působení návykových látek,
 • spánek,
 • nemoc,
 • invalidita,
 • věk apod.

Motivem sexuálního násilí bývá potřeba/touha uplatnit moc nad druhým člověkem skrze narušení jeho intimity.

 

Podoby sexuálního násilí

(dle zák. č. 40/2009 Sb., Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti)

Znásilnění (§ 185 )

Soulož či jiné sexuální aktivity narušující intimní sféru znásilněné osoby (např. orální či anální styk), které byly vynuceny násilím či pohrůžkou násilí (či jiné těžké újmy), popř. bylo zneužito bezbrannosti oběti.  Trestná je i příprava tohoto trestného činu. více zde

Sexuální nátlak (§186 )

Sebeukájení, obnažování nebo jiné srovnatelné chování, které je u oběti vynuceno násilím, pohrůžkou násilí (či jiné těžké újmy), popř. zneužití bezbrannosti oběti. Postihuje taková jednání, která svoji intenzitou, závažností a způsobem páchání nenaplňují znaky trestného činu znásilnění. více zde

Další podoby:

 • Pohlavní zneužití (§187)
 • Soulož mezi příbuznými (§188)
 • Kuplířství (§189)
 • Prostituce ohrožující mravní vývoj dětí (§190)
 • Šíření prostituce (§191)
 • Výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií (§192)
 • Zneužití dítěte k výrobě pornografie (§193)
 • Nepatří přímo mezi tyto trestné činy: Obchodování s lidmi, Svádění k pohlavnímu styku

 

Mýty a fakta

Znásilnění je opředeno mnoha mýty, které brání jeho obětem včas vyhledat odbornou pomoc a komplikují vyrovnávání se s jeho následky:

„Pachatelem znásilnění je neznámý člověk, obvykle psychiky narušený.“ K většině znásilnění dochází ze strany blízkých/známých osob – např. manželů, partnerů, kamarádů, kolegů z práce. Pachatelé netrpí obvykle vážnou duševní poruchou, mnozí z nich působí navenek sympaticky a vedou normální rodinný život.

Příběh Andrey, 27 let: Byla jsem na koncertě s kamarádem a jeho novým spolubydlícím, který se mi jevil jako hodný a milý kluk...více zde

 

„Znásilňovány jsou pouze ženy“. Muži tvoří až 10% znásilněných, a to bez ohledu na svou sexuální orientaci.

Příběh Libora, 42 let: Jako otec od dětí jsem potřeboval nutně práci a tak jsem byl vděčný, když se jedna přes mou sestru naskytla...více zde

 

„Oběť znásilnění vyprovokovala“.  Pachatel si svou oběť nevybírá podle oblečení, fyzického vzhledu, chování, věku atd. Obětí se může stát kdokoliv a kdekoliv. Většina znásilnění je pachateli plánována.

Příběh Jany, 64 let: Po smrti manžela jsem se cítila osamělá. Chtěla jsem být užitečná, a proto jsem pomáhala svému synovi a jeho ženě s péčí o vnuka a o domácnost...více zde

 

„Znásilnění je v podstatě jenom drsnější sex“. Ze strany oběti je znásilnění obvykle prožíváno jako život ohrožující násilí, které zasahuje do její fyzické, psychosexuální, emocionální a sociální integrity. Hlavní motivací pachatele bývá spíše než potřeba sexuálního uspokojení touha po získání moci a kontroly nad obětí nebo je hnán k činu zlobou.

Příběh Daniely, 37 let: S manželem jsme spolu žili přes 12 let a měli dvě děti. Nebyli jsme si už blízcí a vztah nebyl dávno takový jako dřív...více zde

 

„Normální a slušný člověk se nemůže stát obětí znásilnění“. Tento mýtus odrazuje mnoho obětí od hlášení znásilnění, neboť se obávají, že vyšetřování může mít negativní dopady na jejich pověst. Obětí znásilnění se může stát kdokoliv, nelze mu předejít „správným“ chováním či oblékáním.

Příběh Simony, 31 let: Žila jsem spokojený život se svým manželem a malým synem. Bydleli jsme v novém bytě, který jsme si mohli díky manželově i mé práci dovolit...více zde

 

Pamatujte si, že znásilnění není Vaše chyba. Vy jste oběť, ne pachatel.

 

Pokud se stanete obětí znásilnění, tak:

 • kontaktujte osobu, které důvěřujete: Nezůstávejte se svými pocity sám/a. Požádejte o podporu osobu, se kterou se cítíte v bezpečí. Mluvte o tom, co prožíváte, případně požádejte o doprovod na vyšetření u lékaře a/nebo na výslech na policii.
 • vyhledejte bezpečné místo: Požádejte o možnost uchýlit se na nějakou dobu k přátelům nebo rodině. Můžete také využít možnosti přespání v krizovém centru, kde je stále přítomen psycholog.
 • zajistěte důkazy o napadení: Pokud jste utrpěla v důsledku napadení zranění nebo máte poškozené oblečení, požádejte důvěryhodnou osobu, aby Vaše zranění a/nebo oblečení vyfotografovala. Oblečení uložte do igelitového sáčku a neprodyšně jej uzavřete. Pokud se rozhodnete oznámit napadení na policii, předejte své oblečení policistům jako důkaz.
 • vyhledejte lékařskou pomoc: Nemyjte se a v co nejkratší době po napadení navštivte pohotovost nebo svého gynekologa. Sdělte mu, že jste byla sexuálně napadena, požádejte o ošetření a vystavení lékařské zprávy.

 

Znásilnění patří mezi sexuálně motivované trestné činy, u kterých je potřeba zvlášť citlivého zacházení s oběťmi.

 

Zákon Vám jako zvlášť zranitelné oběti přiznává zejména právo:

 • na poskytnutí bezplatné odborné pomoci – tu poskytují subjekty zapsané v Registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů, který vede Ministerstvo spravedlnosti ČR v elektronické podobě  (naleznete na www.justice.cz). Registr představuje aktuální seznam poskytovatelů pomoci obětem trestných činů, druhů jimi poskytovaných služeb a jejich územního rozsahu. Jedná se o především o psychologické poradenství, sociální poradenství, právní pomoc, poskytování právních informací, a to před zahájením trestního řízení, v jeho průběhu i po jeho skončení. Odbornou pomoc poskytují do doby, dokud to vyžaduje její účel.
 • žádat, abyste při úkonech trestního řízení nepřišel/a do kontaktu s pachatelem;
 • zvolit si pohlaví osoby, která Vás bude vyslýchat;
 • při výslechu kdykoliv podat námitky proti zaměření otázky. Otázky směřující do intimní oblasti vyslýchané oběti lze klást jen tehdy, pokud je to nezbytné pro objasnění skutečností důležitých pro trestní řízení. Tyto otázky je třeba klást velmi šetrně a při jejich formulaci je třeba při zachovat potřebnou ohleduplnost;
 • aby byl Váš výslech prováděn tak, aby se nemusel později opakovat;
 • v kterémkoliv stádiu trestního řízení učinit prohlášení o tom, jaký dopad měl spáchaný trestný čin na Váš dosavadní život (ústně či písemně);
 • na ochranu soukromí - pokud o to Vy, Váš zmocněnec, zákonný zástupce, opatrovník nebo důvěrník požádá, vedou se údaje o Vašem bydlišti a doručovací adrese, údaje o Vašem místě výkonu zaměstnání či povolání nebo podnikání, a o Vašich osobních, rodinných a majetkových poměrech tak, aby se s nimi mohli seznamovat pouze orgány činné v trestním řízení, policisté a úředníci Probační a mediační služby činní v dané věci.
 • na ochranu před hrozícím nebezpečím - v případech, kdy dochází k ohrožení Vašeho bezpečí, policie provede úkon nebo přijme jiné opatření k zajištění Vašeho bezpečí.
 • na doprovod důvěrníkem při úkonech trestního řízení - tím může být kdokoliv, v koho máte důvěru, resp. jehož přítomnost při výslechu budete vnímat jako podporu (např. někdo z rodiny, přátel, kolegů, sociální pracovník/-ice);
 • jako poškozený/-á máte právo zvolit si pro trestní řízení zástupce – tzv. zmocněnce, který pak bude vykonávat Vaším jménem práva a hájit Vaše zájmy (podává Vaším jménem návrhy a žádosti na policii či soud, podává opravné prostředky, může se účastnit všech procesních úkonů, kterých se můžete účastnit Vy, jako poškozený/-á). Může to být advokát, ale i kdokoliv komu důvěřujete. Pokud jsou s přibráním zmocněnce spojeny náklady a Vy prokážete, že nemáte prostředky na jejich úhradu, může soudce (popř. u hlavního líčení předseda senátu) rozhodnout, že máte nárok na bezplatnou právní pomoc nebo sníženou odměnu zmocněnci. Podmínkou je, že jako poškozený/-á uplatníte nárok na náhradu škody a přibrání zmocněnce je účelné vzhledem k povaze a výši škody.
 • nahlížet do trestního spisu – v rámci tohoto práva si můžete dělat ze spisu výpisky a poznámky, popř. si na své náklady pořídit kopie jeho částí či celého spisu. Toto právo lze uplatnit na základě žádosti o umožnění nahlédnout do spisového materiálu u policejního orgánu (v přípravném řízení) nebo u soudu v trestní kanceláři (po nařízení hlavního líčení).

Pro bližší informace o Vašich právech a možnostech jejich uplatnění nás kontaktuje.

 

Kde můžete najít pomoc?

Získejte odbornou pomoc a nebuďte na tuto těžkou situaci sami. Volejte na 608 22 22 77 nebo pište na poradna@profem.cz

Osobní konzultace poskytujeme na pobočkách v Praze, Příbrami, Benešově a Berouně po předchozím telefonickém objednání.

 

Další vhodné kontakty:

Policie ČR ... 158

Záchranná služba ...155

Tísňové volání ... 112

Persefona o.s.: Telefonní linka pomoci ...737 834 345

Bílý Kruh Bezpečí: Telefonní krizová linka 257 317 110

La Strada: Linka SOS prevence obchodu s lidmi ... 222 717 171

Krizová centra ... http://www.remedium.cz/vzdelavaci-programy/adresar-krizovychsluzeb/zobrazit_krizova_centra.php

Linky důvěry ... http://www.capld.cz/linky-duvery-cr

Sexuologická centra ...http://www.sexuologickaspolecnost.cz/sexuologicka-pracoviste-home

Help Line AIDS ... 800 144 444

 

Doporučená literatura: ..více